Polityka prywatności

I INFORMACJE OGÓLNE

www.dzienbezsmiecenia.pl
został stworzony i przyjęty przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mangalia 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000075682, NIP 525-21-92-088, kapitał zakładowy 2 500 000 PLN, kapitał wpłacony 2 500 000 PLN (zwaną dalej: „Rekopol”) w celu:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.


b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).


c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl, funkcjonującego pod adresem www.home.pl

II INFORMACJE W FORMULARZACH I DANE OSOBOWE

a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;


b) dostawcom usług zaopatrującym Rekopol w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Rekopol (w szczególności dostawcom usług IT – podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych a przede wszystkim Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej j.b.r – NASK, lub też innym podmiotom, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje);

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać użytkownikowi jako osobie, której dane będą przetwarzane, określone w RODO informacje (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD – jeśli został powołany, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją, jak też o okresie, przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu);


b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – użytkownik podając Rekopol dane osobowe ma prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp tj. prawo do informacji jakie dane użytkownika i w jakim celu Rekopol przetwarza oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię Rekopol wydaje bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO będzie pobierać odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii;


c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli dane osobowe użytkownika uległy zmianie, użytkownik informuje Rekopol o tym fakcie, po to aby posiadane przez Rekopol dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne, również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), Rekopol prosi użytkowników o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych;


d) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – użytkownik ma prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez Rekopol jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do Rekopol o poinformowanie innych administratorów, którym przekazane zostały dane o konieczności ich usunięcia.

Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim w sytuacjach, gdy:

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – użytkownik może zgłosić do Rekopol żądanie ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (co oznacza, że do czasu wyjaśnienia sprawy Rekopol przede wszystkim będzie jedynie przechowywać dane osobowe), jeżeli:

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – użytkownik ma prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje użytkownikowi Serwisu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych użytkownika była zgoda.


g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadza się na przetwarzanie przez Rekopol danych osobowych, które dotychczas były przetwarzane w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,


h) nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – przy czym Rekopol informuje, że użytkownicy Serwisu nie będą podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę; dodatkowo Rekopol zawsze poinformuje użytkowników o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce


i) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób Rekopol narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

  1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (tzw. prawa do bycia zapomnianym), Rekopol informuje, że zgodnie z przepisami RODO, użytkownik nie ma prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

III INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

IV LOGI SERWERA

a) czas nadejścia zapytania,


b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,


d)informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,


e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,


f) informacje o przeglądarce użytkownika,


g) Informacje o adresie IP.

V ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry